logo

Medezeggenschapsraad

De Topsport Talentschool heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel, ouders en leerlingen zitting hebben. De MR bespreekt belangrijke aangelegenheden met betrekking tot het beleid van de school. De rector / directie van de TTS hecht grote waarde aan een goed overleg met de MR, omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan voor alle besluiten die de rector / directie moeten nemen. Belangrijke besluiten behoeven de instemming van de MR, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het ondersteuningsplan, en regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. Bij andere besluiten moet de rector / directie de raad om advies vragen, zoals bijvoorbeeld bij het besteden van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school, de vakantieregeling, etc.

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie geledingen: de personeelsgeleding, de leerling-geleding en de ouder-geleding. Het aantal personeelsleden is even groot als het aantal leerlingen en ouders samen. De bezetting van de huidige MR is als volgt:

Namens de leerlingen: 1 lid
Namens de ouders: 1 lid
Namens het personeel: 2 leden


Het dagelijks bestuur van de MR bestaat uit:

Voorzitter: Trea Pestman
   
Secretaris: Sven Spijkerman


De MR doet aan alle bij de school betrokkenen schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden. Ook stelt de MR de geledingen (ouders, leerlingen en personeel) in de gelegenheid om over aangelegenheden die de betrokken geleding in het bijzonder aangaan, met de MR overleg te hebben.

Aanmelden voor de TTS Groningen

Vanaf 1 december 2016 kunt u uw zoon of dochter digitaal aanmelden voor het schooljaar 2017-2018 via de volgende link:   <digitaal aanmelden>

Verdere informatie vindt u onder het Menu 'Groep 8'.

Nieuws

Ouderavonden

dinsdag 19 september 2017
Op 25, 26 en 27 september zijn er ouderavonden op ...

Bereikbaarheid Groningen

woensdag 19 juli 2017
Binnenkort wordt gestart met verschillende bouw-/ ...

Women's volleyball Barcelona Cup

vrijdag 7 juli 2017
Twee keer goud voor RTC Groningen