logo

Medezeggenschapsraad

Het H.N. Werkman College heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel, ouders en leerlingen van de verschillende vestigingen die onder het H.N. Werkman College vallen zitting hebben. De MR bespreekt belangrijke aangelegenheden met betrekking tot het beleid van de school. De rector / directie van het Werkman College hecht grote waarde aan een goed overleg met de MR, omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan voor alle besluiten die de rector / directie moeten nemen. Belangrijke besluiten behoeven de instemming van de MR, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het zorgplan, en regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. Bij andere besluiten moet de rector / directie de raad om advies vragen, zoals bijvoorbeeld bij het besteden van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school, de vakantieregeling, etc.

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie geledingen: de personeelsgeleding, de leerling-geleding en de ouder-geleding. Het aantal personeelsleden is even groot als het aantal leerlingen en ouders samen. Gestreefd wordt naar de volgende bezetting:

Namens de leerlingen: 5 leden
Namens de ouders: 5 leden
Namens het personeel: 10 leden


Het dagelijks bestuur van de MR bestaat uit:

Voorzitter: Piet Omvlee
Plaatsvervangend voorzitter: Paul Inklaar
Secretaris: Marjo Visser


De MR doet aan alle bij de school betrokkenen schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden. Ook stelt de MR de geledingen (ouders, leerlingen en personeel) in de gelegenheid om over aangelegenheden die de betrokken geleding in het bijzonder aangaan, met de MR overleg te hebben.

Aanmelden voor de TTS Groningen

Vanaf 1 december 2016 kunt u uw zoon of dochter digitaal aanmelden voor het schooljaar 2017-2018 via de volgende link:   <digitaal aanmelden>

Verdere informatie vindt u onder het Menu 'Groep 8'.

Nieuws

Informatie start schooljaar

maandag 24 juli 2017
Na de zomervakantie starten de lessen in septembe ...

Bereikbaarheid Groningen

woensdag 19 juli 2017
Binnenkort wordt gestart met verschillende bouw-/ ...

Women's volleyball Barcelona Cup

vrijdag 7 juli 2017
Twee keer goud voor RTC Groningen