Ouders en school

We vinden het erg belangrijk dat je ouders zich betrokken voelen bij de school. Dit is vooral belangrijk voor jou als leerling. Door goed samen te werken met je ouders en je docenten, zorgen we ervoor dat jij optimaal kunt presteren. Verder zorgen we er samen voor dat de kwaliteit van ons onderwijs zo goed mogelijk is. Daar hebben alle leerlingen baat bij: sporters, dansers en leerlingen van de SportLifeStyle- en DansLifeStyle-stroom.

We betrekken je ouders op verschillende manieren bij de school:

Kennismakingsavond

In september organiseren we een kennismakingsavond voor alle ouders. Tijdens deze avond kunnen de ouders kennismaken met jouw mentor en de ouders van je klasgenoten. Ook geeft de mentor informatie over het komende schooljaar.

Mentorspreekavond

In november nodigen we jou en je ouders uit voor een gesprek met je mentor over je voortgang en ontwikkeling.

Docentenspreekavond

In maart kun jij samen met je ouders naar school komen voor een gesprek met je vakdocenten. Als dat nodig is, volgt in april nog een gesprek met je mentor.

Ouderbrieven

In de week voor iedere schoolvakantie ontvangen alle ouders een ouderbrief over alle activiteiten die we op school hebben georganiseerd. Ook kijken we dan vast vooruit naar de activiteiten die binnenkort op de agenda staan. Verder informeren we je ouders over de ontwikkelingen met betrekking tot het onderwijs.

Ouderraad

Wij hebben een ouderraad (OR) waarin ouders van leerlingen zitten. Zij behartigen de belangen van alle ouders. Onze teamleider Erica Mansholt zit namens de school bij de vergaderingen van de OR. De OR komt ongeveer vier keer per jaar bijeen om te praten over onderwerpen zoals financiën, communicatie, het welzijn van leerlingen en nieuwe ontwikkelingen binnen de school.

Door goed te luisteren naar wat er leeft onder ouders, kan de OR een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Als er problemen op school zijn, dan bespreekt de schoolleiding deze met de OR met als doel te horen wat de opvattingen van de ouders zijn. Daarom is het voor de OR heel belangrijk om op tijd te horen wat er leeft onder ouders en verzorgers. Als je ouders onderwerpen willen aandragen voor de vergaderingen van de OR, dan kunnen ze contact opnemen via dit e-mailadres: ouderraad.tts@o2g2.nl.

De ouderraad bestaat op dit moment uit zes leden. Dit zijn: Marieke Melissen (VZ), Marloes Knol, Eveline Schlukebir, Rolf Colmer en Martijn Nieuwendijk.

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten vertegenwoordigers uit alle geledingen van onze school: personeel, ouders en leerlingen. De MR heeft op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs instemmings- of adviesbevoegdheid in alle beleidszaken die de inrichting, organisatie en de kwaliteit van de school en het onderwijs betreffen. Formeel overlegt de MR met de rector van de school. Vertegenwoordigers van de MR hebben ook zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Openbaar Onderwijs Groningen.

De leden van de MR zijn: Sven Spijkerman, voorzitter Iepie Van der Meer, secretaris (personeelsgeleding),Julie Spijkerman en Leon Boltendal (leerlinggeleding). De plekken in de oudergeleding zijn op dit moment vacant.