Ondersteuning

Het interne ondersteuningsteam (IOT) van onze school bestaat uit een ondersteuningscoördinator, een leerlingbegeleider/mentorondersteuner en een orthopedagoog. Het ondersteuningsteam is er om leerlingen en mentoren te ondersteunen wanneer er extra begeleiding nodig is.

Wij begeleiden je individueel of in groepjes. Dan gaat het bijvoorbeeld over plannen, leren leren of over hoe het met je gaat op sociaal en emotioneel gebied. We ondersteunen je ook als je dyslexie hebt. Het IOT voert dan de screening en het onderzoek uit. Als je dyslexie hebt, krijg je van het IOT de juiste faciliteiten. Het team geeft waar nodig handelingsadviezen aan mentoren en docenten. We melden je pas aan bij het IOT na toestemming van en overleg met je ouders en je mentor.

Het IOT is ook betrokken bij de aanmelding van nieuwe leerlingen en ze houden contact met externen, zoals het VO-WIJ team, de schoolarts, jeugdagent en de leerplichtambtenaar.

Passend onderwijs

Elke leerling heeft recht op een passende plek in het onderwijs. Na aanmelding door de ouders onderzoeken wij als school of we in staat zijn om jou goed onderwijs te geven. Als we dat zelf niet kunnen, zorgen voor extra ondersteuning in de school of we zorgen ervoor dat je op een andere school passend onderwijs kunt krijgen. Onze school valt onder de regio van de gemeentes Groningen en Zuidlaren. Samen zorgen de scholen in deze regio dat alle leerlingen een passende plek vinden. Daartoe is een samenwerkingsverband opgericht voor regulier en speciaal onderwijs: link https://www.passendonderwijsgroningen.nl/

Met passend onderwijs bedoelen we de manier waarop we het onderwijs aan leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, organiseren. Het gaat dan zowel om lichte ondersteuning in het reguliere onderwijs als zware ondersteuning in het speciaal onderwijs. Binnen het samenwerkingsverband maken de schoolbesturen/scholen onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.

Meer informatie over het passend onderwijs staat beschreven in de schoolgids.